کاتالوگ تک برگی فوری ( ۳۰۰ گرمی)

تیراژ

نوع جنس

یکرو

دورو

تحویل

۱۰۰۰ برگ

گلاسه با یووی

سایز: A4

۱/۸۵۰/۰۰۰

۲/۴۵۰/۰۰۰

۲ روز کاری

۱۰۰۰ برگ

سلفون مات

سایز: A4

۱/۸۵۰/۰۰۰

۲/۴۵۰/۰۰۰

۲ روز کاری

۱۰۰۰ برگ

سلفون براق

سایز: A4

۱/۸۵۰/۰۰۰

۲/۴۵۰/۰۰۰

۲ روز کاری

۱۰۰۰ برگ

سوسماری

سایز: A4

۲/۶۰۰/۰۰۰

۲/۹۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لیست قیمت چاپ کاتالوگ دورو A3

تیراژ

نوع جنس

گلاسه ۳۰۰ گرمی

گلاسه ۲۵۰ گرمی

تحویل

۱۰۰۰ برگ

بدون روکش

۳/۹۰۰/۰۰۰

۳/۶۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۱۰۰۰ برگ

روکش یووی

۴/۷۰۰/۰۰۰

۴/۴۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۱۰۰۰ برگ

روکش سلفون براق

۴/۹۰۰/۰۰۰

۴/۶۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۱۰۰۰ برگ

روکش سلفون مات

۵/۵۰۰/۰۰۰

۵/۲۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۱۰۰۰ برگ

روکش سلفون مات با یووی موضعی

۶/۶۰۰/۰۰۰

۶/۳۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۲۰۰۰ برگ

بدون روکش

۵/۷۰۰/۰۰۰

۵/۷۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۲۰۰۰ برگ

روکش یووی

۷/۲۰۰/۰۰۰

۶/۶۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۲۰۰۰ برگ

روکش سلفون براق

۷/۷۰۰/۰۰۰

۷/۱۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۲۰۰۰ برگ

روکش سلفون مات

۸/۹۰۰/۰۰۰

۸/۴۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۲۰۰۰ برگ

روکش سلفون مات با یووی موضعی

۱۰/۷۰۰/۰۰۰

۱۰/۴۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۵۰۰۰ برگ

بدون روکش

۱۱/۲۰۰/۰۰۰

۹/۷۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۵۰۰۰ برگ

روکش یووی

۴/۵۰۰/۰۰۰

۱۰/۳۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۵۰۰۰ برگ

روکش سلفون براق

۱۶/۰۰۰/۰۰۰

۱۴/۵۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۵۰۰۰ برگ

روکش سلفون مات

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۷/۵۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری

۵۰۰۰ برگ

روکش سلفون مات با یووی موضعی

۲۴/۲۰۰/۰۰۰

۲۲/۷۰۰/۰۰۰

۴ روز کاری