کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لیست قیمت چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرم

تیراژ

نوع پاکت

قیمت چاپ یکرو

تحویل

ارسال فایل از طریق تلگرام

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت نامه

۹۵۰/۰۰۰

۸ روزکاری

طریق تلگرام

۲۰۰۰عدد

چاپ پاکت نامه

۱/۳۵۰/۰۰۰

۸ روزکاری

طریق تلگرام

۵۰۰۰عدد

چاپ پاکت نامه

۲/۵۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

طریق تلگرام

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت A5

۱/۱۵۰/۰۰۰

۸ روزکاری

طریق تلگرام

۲۰۰۰عدد

چاپ پاکت A5

۱/۶۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

طریق تلگرام

۵۰۰۰عدد

چاپ پاکت A5

۳/۰۵۰/۰۰۰

۸ روزکاری

طریق تلگرام

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت A4

۲/۱۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

طریق تلگرام 

۲۰۰۰عدد

چاپ پاکت A4

۲/۶۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

طریق تلگرام 

۵۰۰۰عدد

چاپ پاکت A4

۵/۱۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

طریق تلگرام

 

 

 

لیست قیمت چاپ پاکت کتان ۱۲۰ گرم

تیراژ

نوع پاکت

قیمت چاپ یکرو

تحویل

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت نامه

۱/۴۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت A5

۱/۵۵۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت A4

۲/۵۵۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت A3

۵/۶۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

لیست قیمت چاپ پاکت تحریر ۱۰۰ گرم

تیراژ

نوع پاکت

قیمت چاپ یکرو

تحویل

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت نامه

۱/۲۲۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت A5

۱/۵۵۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت A4

۲/۶۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

لیست قیمت چاپ پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم

تیراژ

نوع پاکت

قیمت چاپ یکرو

تحویل

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت نامه

۱/۲۲۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۲۰۰۰عدد

چاپ پاکت نامه

۱/۹۵۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۵۰۰۰عدد

چاپ پاکت نامه

۳/۳۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت A5

۱/۴۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۲۰۰۰عدد

چاپ پاکت A5

۲/۱۵۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۵۰۰۰عدد

چاپ پاکت A5

۴/۲۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت A4

۲/۳۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۲۰۰۰عدد

چاپ پاکت A4

۳/۵۵۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

۵۰۰۰عدد

چاپ پاکت A4

۷/۰۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

لیست قیمت چاپ پاکت تحریر ۱۲۰ گرم

تیراژ

نوع پاکت

قیمت چاپ یکرو

تحویل

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت A3

۵/۰۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری

لیست قیمت چاپ پاکت CD گلاسه ۳۰۰ گرم

تیراژ

نوع پاکت

قیمت چاپ یکرو

تحویل

۱۰۰۰عدد

چاپ پاکت CD (روکش یووی)

۱/۵۰۰/۰۰۰

۸ روزکاری